Wybory 2018
Fot. Radio Gdańsk/Piotr Puchalski

czwartek,

27 września 2018

03:21

Lista kandydatów na radnych i program wyborczy Kocham Sopot. "Chcemy zmienić model zarządzania"

Program wyborczy i kandydatów na radnych zaprezentował w środę komitet wyborczy ruchu Kocham Sopot. Program podzielony jest na pięć podstawowych punktów. Dominuje wizja urzędu otwartego na dialog z mieszkańcami, zwiększenie nakładów na programy prozdrowotne oraz większa dostępność mieszkań komunalnych.
- Nasz program składa się z pięciu filarów. Te filary to: otwarty urząd, zdrowy Sopot, żyj i mieszkaj w Sopocie, zawsze zielony Sopot, kurort z klasą. Naszym podstawowym projektem jest "otwarty urząd". Chcemy zmienić model zarządzania z jednowładczego na model partnerski, zespołowy, w którym słucha się mieszkańców, potem w oparciu o ekspercki zespół przeprowadza diagnozę i na końcu podejmuje decyzję. W Sopocie mieszkańcy obawiają się krytykować urząd, bo nie wiedzą, jakie czekają ich reperkusje, kontrole itp. - mówi Grażyna Czajkowska.


MIESZKANIA KOMUNALNE

Przedstawiciele Kocham Sopot wskazują w swoim programie na problem wyludniania się miasta. Ich zdaniem potrzebne są "zdecydowane i szybkie działania".

- Te działania to wzrost budownictwa komunalnego. Wychodzimy poza wymiar stawiania domów czy zakładów zamkniętych adresowanych do określonych grup wiekowych lub osób z określonym typem niepełnosprawności. Chcemy iść w kierunku budownictwa wielorodzinnego i wielogeneracyjnego - mówi Barbara Kijewska z Kocham Sopot.

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA ZDROWIE

Działacze zapowiadają także, że jako radni będą chcieli więcej pieniędzy z kasy miasta przeznaczyć na ochronę zdrowia mieszkańców.

- Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono w zeszłym roku 635 tys., kontrastując to z wydatkami na sport, na który wydano 22,4 mln zł. Chcemy zmienić tę relację. Planujemy stworzyć mapę potrzeb zdrowotnych, by przygotować lepsze programy profilaktyczne, diagnostyczne i rehabilitacyjne. Chcemy zwiększyć dostęp do specjalistów oraz poszerzyć ofertę teleopieki dla seniorów. Mamy zamiar stworzyć strategię rozwoju miasta jako uzdrowiska, by w szerszym wymiarze mieszkańcy mogli korzystać z różnego rodzaju programów sanatoryjnych czy odnowy biologicznej - mówi Mariusz Kaszubowski.

PROGRAM WYBORCZY "Sopot na piątkę"

1. OTWARTY URZĄD

- Transparentność pracy Prezydenta Miasta Sopotu i jego zastępców: publikowanie na stronie urzędu kalendarza spotkań, dostęp do informacji o zawieranych umowach i kontraktach oraz wydatkach ze służbowych kart płatniczych. Informacja ma być widoczna, aktualna i kompletna.

- Zwiększenie dostępu Sopocian do informacji o życiu miasta: Sopocka Platforma Informacyjna - internetowa TV, mobilne punkty obsługi (BOK) w określony dzień tygodnia delegowany urzędnik pomaga i wspiera mieszkańców w skutecznym korzystaniu z usług i e-urzędu. Cyfryzacja kontaktu z urzędem. Wszystkie miejskie płatności - elektronicznie w formie pay-on-line.

- Informowanie mieszkańców o wydatkach: wysokości dotacji przekazywanych dla gminnych jednostek, wydatków m.in. na utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, realizację inwestycji, bieżące zakupy wykonywane na potrzeby urzędu a także wysokość dotacji przekazywanych dla gminnych jednostek.

- Wsłuchiwanie się w głos Sopocian: obowiązkowe punkty konsultacyjne, spacery badawcze i debaty podwórkowe, aplikacja mapowania miejskich niedogodności.

- BO 2.0 kolejny etap profesjonalizacji budżetu obywatelskiego: zwiększenie kwoty na budżet obywatelski, lokalne konsultacje i wspólne wyłanianie pomysłów do wniosków, zewnętrzna ewaluacja, zaplanowanie środków na późniejsze utrzymanie obiektów, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego.

2. ZDROWY SOPOT

- Telecentrum Opieki dla seniorów: teleopieka jako pakiet podstawowej opieki.

- Większe środki na świadczenia medyczne: profilaktyka, rehabilitacja i fizjoterapia

- Sopocki Ośrodek Promocji Zdrowia - efektywne programy promujące zdrowy styl życia w połączeniu z profilaktycznymi badaniami. Sopocki program profilaktyki zdrowotnej dla seniorów i dzieci (darmowy basen dla seniorów). Celem SOPZ jest integracja gminnych i ministerialnych programów profilaktyki zdrowotnej, działalności zakładów leczniczych, POZ oraz instytucji edukacyjnych.

- Uzdrowisko dla Sopocian: opracowanie Strategii rozwoju sopockiego uzdrowiska. Uzdrowisko dla mieszkańców - lepsze wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego (z bazą zabiegową) - stworzenie kompleksowego programu dla sopocian z dostępem do tej bazy (zwiększenie programów medycznych i profilaktycznych oraz możliwości skorzystania z konsultacji i porad lekarza). Ogólnodostępna tężnia solankowa. Bezpłatna komunikacja miejska dla kuracjuszy. Wyraźne zaznaczenie stref uzdrowiskowych na terenie miasta (z tablicami informacyjnymi). Większy nacisk wizerunkowy na promocję Sopotu jako uzdrowiska.

3. ŻYJ I MIESZKAJ W SOPOCIE

- Rodzic ma etat: pakiet rodzinny wspierający powrót rodzica do pracy, opiekę nad dzieckiem w okresie wakacyjnym, (niania za darmo)

- Poszerzanie zasobów mieszkań czynszowych: pozyskiwanie i budowa mieszkań czynszowych dla rodzin, promowanie zabudowy wielopokoleniowej przeznaczonej dla osób w różnym wieku i stopniu niepełnosprawności. Opracowanie Strategii zarządzania zasobami komunalnymi.

- Rozszerzenie Karty Sopockiej: dla mieszkańców godzina parkowania w każdym miejscu za darmo.

- Stop betonowaniu Sopotu: zaostrzenie procedur sprzedaży terenów pod budownictwo komercyjne.

- Otwarta przestrzeń publiczna: rewitalizacja podwórek, budowa ogrodów sąsiedzkich.

- Naprawa ulic i chodników: opracowanie mapy niezbędnych napraw i przyjęcie planu czasu realizacji zależnie od stopnia ich zużycia, tzw. Publiczny rejestr remontów ulic i chodników.

- Bezpieczeństwo: rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci monitoringu miejskiego, usprawnienie i koordynacja współdziałania służb ratowniczych, policji i straży miejskiej, kontrole bezpieczeństwa i wspólne patrole służb mundurowych w każdej dzielnicy, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży: m.in. bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, "wychowanie do pokoju", "jak dobrze mieć sąsiada", zwiększanie świadomości społecznej w zakresie tolerancji poprzez organizowanie akcji integrujących mieszkańców, niezależnie od ich wieku, poglądów czy wyznania.

4. ZAWSZE ZIELONY SOPOT

- Miejski transport ekologiczny: bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich sopocian i osób, które opłaciły taksę uzdrowiskową, przystosowanie do potrzeb mieszkańców tras i przystanków komunikacji miejskiej, opracowanie strategii ograniczenia ruchu komunikacyjnego w centrum Sopotu, rozbudowa ścieżek rowerowych i cyklostrady wzdłuż torowiska.

- Wprowadzenie "Zielonej strategii" dla Sopotu: opracowanie aktualnego bilansu terenów zielonych, utrzymania terenów zielonych na dotychczasowym poziomie, zwiększenie nakładów (w tym porządkowanie i jednoroczne nasadzenia) na parki, tereny zielone i lasy w granicach miasta we współpracy m.in. z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym

- Przywrócenie funkcji ogrodnika miejskiego: nasadzenia roślinności tłumiącej hałas, zatrzymującej wodę i oczyszczającej miasto - wykorzystywanie każdej wolnej przestrzeni w mieście na zielone skwery. Ekologiczny park maszynowy do konserwacji zieleni (zasilany energią odnawialną).

- Energooszczędność: współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie instalacji ekologicznych źródeł energii (bonifikata z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych), miejskie oświetlenie LEDowe i fotowoltaiczne, kontynuacja programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

- Czysty Sopot: alert śmietnikowy (sms, aplikacja), edukacja, wielopunktowe pomiary emisji CO2 i pyłów zawieszonych. Stosowanie rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenia jak farby pochłaniające pyły (np. do wiaduktów przy ul. 3 Maja czy ul. Podjazd), nowe nawierzchnie drogowe (w części uzdrowiskowej - np. ul. Bitwy Pod Płowcami, Grunwaldzka, Parkowa) minimalizujące hałas drogowy i kolejowy.

5. KURORT Z KLASĄ (przedsiębiorczość i kultura)

- Architektura 60+: opracowanie sopockiej mapy barier architektonicznych oraz wdrożenie programu systematycznej ich likwidacji, miejsca zielonej aktywności i wypoczynku (ławki, zadaszenia, miejsca piknikowe).

- Program "Pracownia dla sopockiego artysty": preferencje w wynajmie pracowni dla sopockich artystów i rzemieślników, galeria sprzedażna prac sopockich artystów

- Rada Sopockich Przedsiębiorców i Pracodawców: ciało doradcze przy RM

- Miejska aplikacja sopockich firm i atrakcji: platforma współdzielenia usług

- Nie tylko Monciak: rozciągnięcie oferty kulturalno-rozrywkowej

- Metropolia jest OK: zintegrowana sieć dróg rowerowych w obszarze metropolitarnym, współpraca z Gdańskiem i Gdynią w rewitalizacji granicznych terenów i komunikacji publicznej, w zakresie oferty turystycznej i kulturalnej.

KANDYDACI NA RADNYCH

Na listach KWW Kocham Sopot jest 48 proc. kobiet, średnia wieku kandydatów to 49 lat. Wszyscy kandydaci są bezpartyjni, działają w organizacjach pozarządowych, pracują w instytucjach edukacyjnych (7, w tym 4 nauczycieli akademickich), na własny rachunek (5), w zawodach artystycznych (5), branżach finansowych (3) i innych. W każdym okręgu listę otwiera kandydat z doświadczeniem samorządowym (4).

okręg nr listy Imię i nazwisko

1    1    Grazyna Czajkowska
1    2    Anna Paczos
1    3    Przemysław Reichel
1    4    Paweł Wiklicki
1    5    Aleksandra Sompolińska
1    6    Maciej Szemelowski
1    7    Roswita Stern
1    8    Mariusz Kaszubowski
2    1    Jerzy Hall
2    2    Grzegorz Wierczyński
2    3    Wojciech Wężyk
2    4    Tymon Skwarło
2    5    Barbara Szczepańska
2    6    Zofia Culek
2    7    Urszula Wielochowska
3    1    Wojciech Fułek
3    2    Mariusz Cisakowski
3    3    Joanna Ziółkowska
3    4    Barbara Sowińska
3    5    Jakub Nowak
3    6    Dorota Borawska
3    7    Marek Oleszek
4    1    Jarosław Kempa
4    2    Barbara Kijewska
4    3    Wiesława Rozwadowska
4    4    Włodzimierz Śliwiński
4    5    Andrzej Paczoski
4    6    Barbara Maj
4    7    Katarzyna Szczecina

Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl