Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Martyna Kasprzycka

poniedziałek,

10 września 2018

22:00

Włodzimierz Raszkiewicz z Radia Gdańsk otrzymał nagrodę proekologicznego dziennikarza 25-lecia WFOŚiGW w Gdańsku

Nagroda dla proekologicznego dziennikarza przyznana z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku trafiła do dziennikarza Radia Gdańsk Włodzimierza Raszkiewicza. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta konferencja, podczas której uhonorowano dwie instytucje i dwie osoby prywatne.

Nagrodę specjalną z okazji 25-lecia Funduszu otrzymała Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, za wybitny dorobek naukowo-badawczy i nieocenioną działalność edukacyjną, przyczyniające się do ochrony walorów Morza Bałtyckiego. Nagrodą dla organizacji pozarządowych uhonorowano Caritas Archidiecezji Gdańskiej za inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania kreatywnych działań prośrodowiskowych. Nagrodę dla osobowości proekologicznej przyznano Grażynie Sadowskiej pracującej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Dziennikarz Radia Gdańsk Włodzimierz Raszkiewicz odebrał nagrodę dla proekologicznego dziennikarza. Włodek jest m.in. autorem "Magazynu Ekologicznego Radia Gdańsk" i "Ptasiego Radia Gdańsk".


wfoś 25 lat 4


Wyróżnione osoby i instytucje otrzymały okolicznościowe statuetki, dyplomy i pamiątkowe specjalne wydawnictwo poświęcone działalności WFOŚiGW w Gdańsku. Fot. RG

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał w 1993 roku. 29 czerwca 1993 roku odbyło się I posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Maciej Płażyński został wybrany jej przewodniczącym.


Posłuchaj rozmowy z Maciejem Kazienko, prezesem WFOŚiGW w Gdańsku o historii i działaniach Funduszu:


Pierwsze lata działalności Funduszu przypadły na okres konstytuowania się samorządów, dla których jednym z ważniejszych zadań było powstrzymanie degradacji środowiska. Finansowe i merytoryczne wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku umożliwiło takie działania. Fundusz przystąpił do dofinansowywania przedsięwzięć o charakterze proekologicznym. Środki finansowe pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń.

wfoś 25 lat1
Konferencję uświetnił wykład, znanego popularyzatora nauki, Tomasza Rożka zatytułowany "Czy zgasną światła na Ziemi?" Fot. RG

W latach 1993 – 2018 WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości
półtora miliarda zł. 53 proc. stanowiły wydatki na zadania związane z ochroną wód, 17 proc. przeznaczonych zostało na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, a po 10 proc. na ochronę powierzchni ziemi oraz edukację ekologiczną i ochronę przyrody.

Przez 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku podpisał 8,5 tysiąca umów na realizację różnych prośrodowiskowych inwestycji i przedsięwzięć. Dofinansował budowę lub modernizację 4,6 tysięcy km sieci kanalizacyjnych, 111 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad 2 miliony ton. Dofinansował 11,7 tysiąca sztuk kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Pracownicy udzielili 1,8 tysięcy konsultacji z zakresu doradztwa energetycznego dla firm, gmin i osób prywatnych.

Od początku istnienia Funduszu, pracownikom przyświecało hasło "Dla ludzi i środowiska". Zgodnie z tą ideą, WFOŚiGW w Gdańsku wspierał finansowo budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, a także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół, ochronę rezerwatów przyrody.

Priorytetem na najbliższe lata jest walka ze smogiem. Największe pieniądze mają być przeznaczane na zmianę systemów ogrzewania i termomodernizację budynków w ramach rządowego programu "Czyste powietrze".