Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki

poniedziałek,

03 kwietnia 2017

16:08

Tak zmieni sie 5 gdańskich dzielnic. Zobacz animację z planami zagospodarowania

Do publicznego wglądu udostępniono pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy przygotowało animację obrazującą projekty planów.

- Mamy nadzieję, że taka forma pozwoli mieszkańcom na łatwiejsze zlokalizowanie w przestrzeni miasta i dzielnicy obszaru objętego zmianą planu oraz zachęci do uczestnictwa w dyskusji publicznej - informuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. szystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

TERMINY DYSKUSJI PUBLICZNYCH

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów odbywają się zawsze w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 o godzinie 17:00.

4 kwietnia: Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego
5 kwietnia: Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
6 kwietnia: Jasień w rejonie przystanku PKM
10 kwietnia: Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
11 kwietnia: Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

CZEGO DOTYCZĄ PLANY?

Przymorze - rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego

Celem wprowadzonych zmian w projekcie planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy w sposób umożliwiający rozbudowę istniejącego budynku drukarni. Rozbudowa może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

Matemblewo - rejon ulicy Jana Karskiego

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane było potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Na południe od ulicy Jana Karskiego czyli w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego granicami opracowania zlokalizowana jest zabudowa z dopuszczeniem domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań oraz domy w zabudowie  bliźniaczej  lub  szeregowej. Proponowana zmiana pozwoli na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym wpisaniu się w istniejące otoczenie.

Jasień - w rejonie przystanku PKM

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia części uwag. Celem sporządzania planu jest weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru objętego granicami planu, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w rejonie przystanku PKM Jasień w związku z realizacją trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Ponadto zweryfikowano przeznaczenia terenów położonych na zachód od potoku Jasień, w tym granice zieleni do utrzymania lub wprowadzenia.

Osowa - rejon ulic Posejdona i Junony

Celem sporządzenia planu jest przeznaczenie działki położonej przy ulicy Prometeusza na cele zieleni urządzonej, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Osowa. Osiedle Osowa jest dynamicznie rozwijającą się jednostką z deficytem urządzonych terenów zielonych. Przedmiotowy teren, o pow. 2,5 tys. m2 (własność gminna), jest obecnie użytkowany jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. Zmiana planu miejscowego z funkcji mieszkaniowo –usługowej na zieleń ogólnodostępną, odwzoruje stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami oraz potrzebami mieszkańców. Ponadto zweryfikowano fragment układu drogowego - odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką.

Siedlce - węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia uwagi dotyczącej obniżenia wskaźnika miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie. Celem sporządzania planu jest umożliwienie realizacji pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo, stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

ZGŁASZANIE UWAG - DO 18 MAJA

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 18 maja 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres mailowy Biura Rozwoju Gdańska (brg@brg.gda.pl)

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy .

 

amo