Wiadomości
Zdjęcie ilustracyjne (fot. pixabay.com)

sobota,

10 kwietnia 2021

15:21

Przemoc domowa w Sopocie. Wzrasta liczba niebieskich kart. "Najgorsza jest bierność"

W czasie pandemii wzrosła liczba wydawanych w Sopocie niebieskich kart. Wcześniej wydawano ich mniej niż 50 rocznie, teraz ponad 80. Zdaniem specjalistów nasilenie się przemocy domowej może być spowodowane życiowymi zmianami związanymi z lockdownem.

Jacek Karnowski z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Prezydent Sopotu będzie pracować zdalnie W piątek wieczorem pojawiła się informacja o tym, że prezydent Sopotu Jacek Karnows...

Czytaj więcej: Jacek Karnowski z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Prezydent Sopotu będzie pracować zdalnie

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie proszą mieszkańców, by nie byli obojętni wobec cudzej krzywdy i zgłaszali niepokojące sytuacje. Przypominają też ofiarom przemocy, że MOPS oferuje kompleksową pomoc, od socjalnej po psychologiczną.

BY POMÓC OFIAROM

– W pierwszej kolejności, jeśli osoba dotknięta przemocą musi opuścić miejsce zamieszkania, zabezpieczamy jej miejsce, w którym może mieszkać. Zapewniamy też profesjonalne wsparcie psychologiczne, a z drugiej socjalne, bo najczęściej te osoby są pozbawione środków do życia. Sprawdzamy też, jakie są możliwości wsparcia rodziny. Najczęściej w takich sytuacjach są też dzieci, a więc mamy pomoc specjalnie dla nich – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie.

Miasto oferuje wiele form wsparcia, oprócz pomocy psychologicznej, socjalnej, także pomoc prawną, pobyt w całodobowym mieszkaniu dla ofiar przemocy czy grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemocy. Specjaliści pracują także z osobami, które stosują przemoc, są agresywne wobec bliskich i mają trudności z panowaniem nad emocjami. Zajęcia w grupie korekcyjno-edukacyjnej pokazują, jak w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty i zmienić sposób zachowania, by uzdrowić rodzinne relacje. Osoby uzależnione lub współuzależnione też mogą skorzystać ze specjalistycznych terapii.

PRZEMOC A LOCKDOWN

Na pytanie, czy wzrost przemocy w rodzinie może być związany z lockdownem, stresem związanym z zamknięciem część miejsc pracy oraz izolacją Andrzej Czekaj odpowiada:

– Sytuacja przedłużającego się lockdownu powoduje problemy. Każdy z nas to odczuwa zmiany. Brak spotkań z innymi ludźmi, ciągłe przebywanie w domu. Zamknięcie szkół. Do tej pory dużo sygnałów o przemocy otrzymywaliśmy ze szkół. Teraz ten kanał informacyjny został też odcięty, a ta grupa jest najbardziej podatna na przemoc. Dlatego prosimy, by nikt nie był obojętny. Jeśli coś dzieje się za ścianą, nawet w drugim bloku, reagujmy. Przypominam, że mamy całodobowy telefon 551 17 10. Można pod ten numer zadzwonić i zgłosić potrzebę pomocy, w tym sprawy związane z przemocą. Najgorsza jest bierność.

KOMIKS O PRZEMOCY

By uwrażliwić na przemoc młodych ludzi, MOPS od kilku lat prowadzi warsztaty z dziećmi i młodzieżą poświęcone przeciwdziałaniu przemocy. Jako pomoc dydaktyczna wykorzystywany jest  komiks przedstawiający różne formy przemocy (fizyczną, psychiczną, materialną czy zaniedbanie). Nowe wydanie komiksu można zobaczyć tutaj >>> TUTAJ.

Jak podaje policja w 2020 r. w Polsce nastąpił spadek liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” w odniesieniu do 2019 r., jak i 2018 r. W roku 2020funkcjonariusze Policji wypełnili 72601 formularzy „Niebieska Karta –A”, co w stosunku do 2019rokustanowi spadek o 2,30 proc. (ówcześnie wypełniono 74313 formularzy) natomiast w stosunku do 2018r. spadek ten wynosi 2,25 proc. (wypełniono 73153 formularze).

Doświadczasz przemocy? Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj! [KOMUNIKAT MOPS SOPOT]

– Przemoc w rodzinie to zjawisko, które może dotknąć każdego. Niestety wiele osób nie potrafi powstrzymać swoich agresywnych zachowań lub potrzeby kontroli i dominacji, przez co cierpią całe rodziny – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Osoby doświadczające przemocy obejmowane są kompleksową opieką ale aby skutecznie zatrzymać i zapobiegać zjawisku przemocy domowej, należy objąć pomocą również osoby stosujące przemoc.

Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia, jeśli jesteś świadkiem przemocy, REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom!

Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, poniżanie) aż po najmniej rozpoznawalną przemoc ekonomiczną (np. zabieranie pieniędzy, nie łożenie na rodzinę, zabranianie pracy).

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb oraz spójnych systemowych rozwiązań. W Sopocki system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaangażowane są liczne instytucje i organizacje, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty), Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień - SPZOZ Uzdrowisko Sopot, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Sopot oferuje możliwość zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznających przemocy poprzez funkcjonowanie całodobowego mieszkania dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby małoletnie przesłuchiwane są w tzw. „przyjaznym pokoju”.

Sopocki system oferuje pomoc osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie w postaci:

•    Pomocy psychologicznej – indywidualne konsultacje psychologiczne w MOPS w tym w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK)
•    Grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc oraz grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemocy w MOPS – PIK;
•    Pomocy socjalnej - pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego, informowanie organów ścigania o przemocy, prowadzenie procedury Niebieska Karta w MOPS we współpracy z Policją;
•    Pomocy prawnej – konsultacje indywidualne dotyczące pomocy osobom uwikłanym w przemoc (realizowane w MOPS)
•    Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w Sopocie działa Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Prezydenta Sopotu.

Osoby uzależnione lub współuzależnione mogą skorzystać z konsultacji, terapii i zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot.

POMOC KRZYWDZONYM DZIECIOM

Bardzo ważną kwestię stanowi również objęcie specjalistyczną pomocą krzywdzonych dzieci, które nie mają żadnego wpływu na to, co się z nimi dzieje. Dzieci przez lojalność wobec swoich najbliższych rzadko mówią o przemocy, która je dotyka, a z jej skutkami często nie są w stanie poradzić sobie przez całe życie. Doświadczanie przemocy wykształca poczucie winy, nieprawidłowy obraz samego siebie, zaniżoną samoocenę i bezradność.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie wspiera rodziców w rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności wychowawczych. Prowadzi m.in. Szkołę dla Rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych czy w obecnej sytuacji telefoniczne dyżury psychologiczne.

Pomoc dzieciom krzywdzonym, dzieciom o zaburzonym zachowaniu:

•    Pomocą dzieciom w kryzysie, w tym związaną z doznawaną wcześniej przemocą zajmuje się w ramach części swoich kompetencji Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sopocie. Poradnia realizuje sfinansowany przez Gminę Miasta Sopotu projekt, w ramach którego oferuje konsultacje psychiatryczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną dla mieszkańców Sopotu poniżej 18 r.ż. oraz ich rodzin.
•    Wparciem młodych ludzi na co dzień zajmują się m.in. świetlice terapeutyczne, Młodzieżowa Placówka Wychowawcza Caritas, Ognisko Wychowawcze „Sopocki dom”, Klub „Meander” i placówki szkolne.

– W ramach działań profilaktycznych, w sopockich szkołach od kilku lat prowadzimy warsztaty z dziećmi i młodzieżą poświęcone przeciwdziałaniu przemocy – dodaje Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. W 2018 roku Sopocki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest również sopocki MOPS przygotował komiks – informator „Krótkie historie o  życiu”.  Zawarte w nim zostały cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie. W oparciu o ten komiks psycholog oraz pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą w sopockich szkołach warsztaty dla dzieci i młodzieży.

PAMIĘTAJ!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej,
masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane.
Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia,
jeśli jesteś świadkiem przemocy,

REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sopocie, tel. (58) 551 17 10
- Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 550 14 14  
- Komenda Miejska Policji w Sopocie, tel. (58) 521 62 22

Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl

_