Wiadomości
Zdjęcie ilustracyjne (fot. pixabay.com)

sobota,

20 lutego 2021

14:20

Niebawem zacznie się rekrutacja do sopockich przedszkoli i podstawówek. Sprawdź harmonogram

Z początkiem marca rozpocznie się rekrutacja do sopockich przedszkoli oraz I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola można będzie składać od 1 do 31 marca. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 23 kwietnia.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy składać bezpośrednio w szkole podstawowej, od 1 marca do 30 kwietnia. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 21 maja.
 
PRZEDSZKOLA

Rodzice mają możliwość wyboru 3 przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze stron internetowych przedszkoli i wypełniony wysłać na adres mailowy placówki lub złożyć w formie papierowej bezpośrednio w przedszkolu. Poniżej dostępny jest szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 22 do 28 lutego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

– W Sopocie, od wielu już lat, każdy chętny maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Na rok szkolny 2021/2022 przygotowanych jest ok. 720 miejsc, co powinno zagwarantować pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.  

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmowane jest:

•    dziecko z rodziny wielodzietnej,
•    dziecko z niepełnosprawnością,
•    dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
•    dziecko, które wychowuje tylko jedno z rodziców,
•    dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kryteria wraz z przyporządkowaną wartością punktową, które obowiązują w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1.    kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola – 10 pkt.,
2.    kandydaci, których oboje rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt.,
3.    kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 10 pkt.,
4.    odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 7 pkt.,
5.    dziecko posiadające na dzień rekrutacji obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Programie Szczepień Ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 6 pkt.,
6.    kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 5 pkt.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dostępny jest poniżej. Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów.

Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym obowiązują następujące kryteria:

1.    kandydaci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w danej szkole – 5 pkt.,
2.    kandydaci, którzy są mieszkańcami Sopotu – 5 pkt.,
3.    kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 4 pkt.,
4.    kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy zawodowej, obowiązki rodzinne oraz lokalne potrzeby społeczne związani są z Sopotem – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów są:

•    potwierdzenie dyrektora o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły,
•    oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Sopotu,
•    oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły,
•    oświadczenie o wykonywaniu obowiązków rodzinnych lub realizacji lokalnych potrzeb społecznych na terenie Sopotu.


Oprac. puch