Wiadomości
Zdjęcie archiwalne. Sesja Rady Miasta Sopotu 15.10.2018 r. (fot. Jurek Bartkowski/FotobankPL/UMS)

czwartek,

26 listopada 2020

18:22

Nowe stawki podatków w Sopocie, programy prozdrowotne i diagnoza stanu miasta. Tym w czwartek zajmowali się radni

Diagnoza Stanu Miasta Sopotu, zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, programy prozdrowotne – to tematy, które były podejmowane podczas czwartkowej sesji rady miasta.
Skarbnik miasta przedstawił propozycję zmian w budżecie kurortu. Ma to związek między innymi z dotacjami otrzymanymi od wojewody pomorskiego na zadania zlecone. Dochody miasta określone zostały na poziomie blisko 397 mln zł zaś wydatki na ponad 439 mln zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Opłata za posiadanie psa

Bez zmian pozostaje roczna stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 66 zł za rok.Zwolnienia z opłaty dotyczą: właścicieli psów nabytych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska.Planowane na 2021 rok dochody z tytułu tej opłaty szacuje się około 30 tys. zł.

Podatek od środków transportu

Wzrosną roczne stawki podatku od środków transportowych.

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 672 zł,

- od pozostałych samochodów – 864 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 798 zł,

- od pozostałych samochodów – 984 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI –1260zł

- od pozostałych samochodów – 1644 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie uznanym za równoważne – 2784 zł,

- od pozostałych samochodów – 3168 zł,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że:

- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 1608 zł

- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych – 1944 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne to 2184 zł

- z pozostałym zawieszeniem – 2532z ł,

b) powyżej 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2688 zł

- z pozostałym zawieszeniem – 3300 zł,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 672 zł,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne to 1.140 zł,

- z pozostałym zawieszeniem – 1704 zł,

b) powyżej 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne to 1.428 zł

- z pozostałym zawieszeniem – 2064 zł,

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca

- od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 900,- zł,

- od pozostałych autobusów – 1248 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca:

- od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 2292 zł,

- od pozostałych autobusów – 2508 zł,

Proponowane stawki są niższe od ustawowych. Dochód z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 r. planuje się w wysokości ponad 411800 zł. 

Podatek od nieruchomości

Radni ustalili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Sopotu i wynoszą:

L.p.

Wyszczególnienie

Stawki

w zł

1

2

3

1.Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m² pow. użytkowej,0,852.Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej,

24,84

3.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m² powierzchni użytkowej

24,84

4.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej,

11,625.Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

od garaży wolnostojących,

od garaży wielostanowiskowych będących we współwłasności w częściach ułamkowych wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności od 1 m² powierzchni użytkowej,

8,376.Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2%7.

Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

1%8.Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej,

5,069.Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,  od 1 m² powierzchni,0,9910.Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m² powierzchni,0,3011.Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni,

4,9912.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni,

0,5213.Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.X.2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m² powierzchni  

3,28
Z podatku zwolnione zostają kolumbaria tj. budowle z niszami na urny z prochami zmarłych, grunty zajęte na cmentarze oraz tereny będące plażami nadmorskimi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe symbolem Bz, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2021 r. wpływy z tego podatku szacuje się na około 22,5 mln. zł.

Opłata uzdrowiskowa

Stawka maksymalna ogłoszona przez Ministra Finansów na 2021 r. wynosi 4,66 zł. Podczas sesji ustalono dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta Sopotu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w wysokości 4,65 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Jest to o 0,20 zł więcej od stawki obowiązującej w 2020 r.

Prognozuje się, że wpływy z tej opłaty w 2020 r. wyniosą około 2 200 000 zł tj. o około 600 tys. mniej niż zakładano. Sytuacja ta spowodowana została panująca od marca 2020 r. pandemią uniemożliwiającą prowadzenie działalności przez hotele, motele i inne obiekty wynajmujące lokale turystom.

Ze względu na stan epidemii prognozuje się dochody niższe również w 2021 r.

PIELĘGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY

Radni wyrazili zgodę na wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody – 2 dębach szypułkowych wpisanych do ewidencji pomników przyrody, które rosną przy ul. Jagiełły w Sopocie. Oba drzewa są dobrej ogólnej kondycji zdrowotnej. Posiadają jednak posusz, który stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Ponadto część korony jednego z dębów, rosnącego na zapleczu budynku przy ul. Jagiełły 12 koliduje z wylotem przewodów kominowych tego budynku. Dlatego należy przeprowadzić na nich zabiegi polegające na usunięciu w całej objętości koron suchych, chorych, nadłamanych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa oraz usunięcie gałęzi drzewa, kolidujących z wylotem przewodów kominowych tego budynku.

PROGRAMY PROZDROWOTNE

Radni zaakceptowali uchwałę określającą programy polityki zdrowotnej, które będą realizowane w mieście w latach 2021 – 2023. Mieszkańcy Sopotu będą mogli skorzystać z następujących programów sprzyjających poprawie zdrowia lub utrzymaniu dobrej kondycji:

- program profilaktyki próchnicy zębów,

- profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego,

- zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez zastosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV,

- zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku.

Rocznie programy kosztować będą 360 tys. zł i skorzysta z nich 2,5 tys. sopocian.

Radni przegłosowali również przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2021.

GOSPODARKA MIENIEM

Prezydent Sopotu wnioskował do Rady o wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67. Radni przychylili się do wniosku.

Z uwagi na unieważnienie przetargu na dzierżawę mola, Prezydent Sopotu zawnioskował do Radnych o uchylenie uchwały, którą podjęli w czerwcu br. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścią drewnianą zwanej molem oraz przystanią jachtową położoną w Sopocie przy Placu Zdrojowym 2 a i 2 b. Radni przyjęli uchwałę. Molem od początku listopada zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Z tematem mola związana była również inna uchwała, którą do podjęcia Radnym zaproponował Prezydent Miasta, a mianowicie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radni zgodzili się by w statucie instytucji dodać zapis o możliwości powołania drugiego zastępcy dyrektora. Osoba ta zostanie wyłoniona w drodze konkursu i odpowiadać będzie za zarządzanie m.in. molem.

MNIEJ SKLEPÓW Z ALKOHOLEM

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje Radzie Gminy uprawnienia ustalenia, w drodze uchwały, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Odbywa się to odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży, czyli sklepach.

26 marca 2018 roku ustalono, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży na 50. W grudniu 2019 roku radni zmniejszyli ten limit odpowiednio do 47, a następnie do 45 zezwoleń. 21 maja 2020 roku kolejny raz zmniejszony został limit do 43 zezwoleń.

Radni zdecydowali o zmniejszeniu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów, alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży (chodzi o sklepy) o kolejne 2 zezwolenia. Na dziś liczba zezwoleń to 41. Pozostała liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu (sklepy) to: do 4,5 proc. zawartości oraz piwo - limit wynosi 75 zezwoleń, alkohol o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. z wyjątkiem piwa to 65.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Kolejnym blokiem uchwał były te dotyczące planowania przestrzennego:

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul. Polnej w Sopocie

- uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części pasa przykolejowego w Sopocie

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w Sopocie.

DIAGNOZA MIASTA

W imieniu zespołu badawczego Uniwersytetu SWPS, prof. Mikołaj Cześnik w formie prezentacji i opisu, przedstawił założenia, które znalazły się w Diagnozie Stanu Miasta Sopotu. Dokument znajduje się na stronie internetowej miasta. Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miasta Sopotu na lata 2021 – 2030.
 
APEL DO PREMIERA


Koniec sesji zdominowała rezolucja w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz Funduszu Odbudowy. Przyjęciu rezolucji towarzyszyła dyskusja Radnych nad dokumentem.


Oprac. puch