Wiadomości
W piątek absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminy ósmoklasisty (fot. Pixabay)

czwartek,

30 lipca 2020

09:07

W piątek wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jakie dokumenty i do kiedy muszą złożyć absolwenci do szkół ponadpodstawowych?

W piątek ósmoklasiści poznają wyniki swoich egzaminów. Do wtorku będą mieli czas na to, by uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w piątek 31 lipca.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZAŚWIADCZENIA USTALA DYREKCJA

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

WYNIKI EGZAMINÓW MOŻNA SPRAWDZIĆ ONLINE

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również w piątek od godziny 10:00 sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

UCZNIOWIE MAJĄ KILKA DNI NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW

Do wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15:00 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W 2020 roku możliwe jest przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu (dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii zaświadczenia, jeśli jest to niezbędne dla celów rekrutacji) lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia do godziny 15:00 absolwenci będą mieli też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

KIEDY LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH?

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 roku. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemiczny będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

DODATKOWE DOKUMENTY W ZAWODÓWKACH

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

KIEDY LISTA PRZYJĘTYCH?

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

O przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych brane są pod uwagę po połowie punkty za wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej oraz w sesji dodatkowej, został z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną mu przeliczone także na liczbę punktów z egzaminu.

JEDNOLITY HARMONOGRAM REKRUTACJI

W tym roku harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest jednolity w całym kraju. Ustalił go minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

 

PAP/am