Wiadomości
(Fot. Anna Bobrowska/Agencja KFP)

środa,

03 czerwca 2020

14:43

Środki ochrony, wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcja urn wyborczych. MZ opublikowało projekt dot. organizacji wyborów

Członkowie obwodowych komisji w czasie nadchodzących wyborów prezydenckich mają otrzymać m.in. jednorazowe rękawiczki, półmaski i przyłbice - zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Pomieszczenia mają być wietrzone, a powierzchnie - m.in. urn wyborczych i blatów - regularnie dezynfekowane.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w środę, że zarządziła wybory prezydenckie na 28 czerwca.

W projekcie zapisano, że członkowie obwodowej komisji wyborczej muszą otrzymać określone środki ochrony osobistej. Mają to być: jednorazowe rękawice ochronne (w liczbie zapewniającej każdemu członkowi komisji ich zmianę co godzinę); półmaski filtrujące FFP1 (tyle sztuk, by można je zmieniać zgodnie z czasem używania określonym lub zalecanym przez producenta); przyłbice, a także płyn do dezynfekcji.

LICZBA CZŁONKÓW KOMISJI

Projekt przewiduje, że powierzchnię lokalu wyborczego dostosowuje się do liczby członków obwodowej komisji wyborczej oraz liczby innych osób, które będą przebywały w danym lokalu wyborczym, uwzględniając, że w lokalu nie powinna przebywać w tym samym czasie więcej niż 1 osoba na 15 m2 przestrzeni.

WIETRZENIE LOKALU

W regulacji zapisano także wymóg wietrzenia lokalu co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut oraz przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy.


Regulacja przewiduje odrębne, zamykane pomieszczenie przeznaczone na dostarczone do obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które przechowywane mają tam być co najmniej 24 godziny od dostarczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. W projekcie zalecono stałą pracę instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony.

ODSTĘP MIĘDZY CZŁONKAMI KOMISJI

Projekt mówi, że stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają pozwalać na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu. Projekt przewiduje też wyposażenie stanowisk pracy członków obwodowej komisji wyborczej w nieprzepuszczalną barierę wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrze, przy czym górna krawędź bariery ma znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej strefy oddychania członka tej komisji.

DEZYNFEKCJA

Przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszczony ma zostać płyn do dezynfekcji rąk. Powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczn-osanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, mają być regularnie przemywane płynem dezynfekcyjnym - nie rzadziej niż co godzinę, przez osobę zabezpieczoną co najmniej w rękawice ochronne i maseczkę.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ

Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą. Zgodnie z nim konsul prowadzi wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej w obwodzie właściwym do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Zgodnie ze wzorem dołączonym do rozporządzenia, dane w wykazie powinny zawierać: nazwisko i imię (lub imiona) wyborcy, PESEL, adres wyborcy, informacje o ewentualnym odbiorze osobistym lub potwierdzeniu wysłania pakietu. W wykazie - prowadzonym w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach w postaci papierowej - konsul musi odnotować przygotowanie oraz wysłanie albo odbiór pakietu wyborczego.

Ponadto w wykazie konsul musi zapisać datę nadania przesyłki, osobiste odebranie pakietu przez wyborcę oraz datę odbioru pakietu. Zgodnie z rozporządzeniem, konsul musi odnotować także nieodebranie przez wyborcę lub niedoręczenie na wskazany przez niego adres pakietu wyborczego, jak również zwrot przez wyborcę pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym.

Konsul musi dokonywać aktualizacji danych na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane.

 

PAP/pOr