Bądź zdrów

Prowadzi: 

11:05

czwartek,

05 stycznia 2017

Być opiekunem seniora. "To mit, że każdy potrafi pomagać"

Praca z osobami starszymi wymaga siły fizycznej, ale także odporności psychicznej. Często bywa bardzo stresująca i wykańczająca psychicznie. - Wbrew pozorom nie każdy potrafi pomagać, mimo szczerych chęci - mówi dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Cierpliwość to podstawa w pracy z osobami niedołężnymi. Bycie obok, z ludźmi cierpiącymi to spore obciążenie. Nie każdy jest w stanie codziennie oglądać ból, chorobę, niedołęstwo i niepełnosprawność.

KTO PRZYZNAJE USŁUGI OPIEKUŃCZE?

Należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi w drodze uchwały określa każda Rada Gminy. Ponadto Rada Gminy ustala szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Dlatego też warunki przyznania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.                                      

A co można zrobić w sytuacji, gdy wiadomo, że usługi opiekuńcze nie będą wystarczające lub nie można ich zapewnić? Otóż wtedy, takiej osobie nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Taką osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.        

OPIEKA DŁUGO TERMINOWA           

Inną formą opieki nad pacjentami przewlekle chorymi jest pielęgniarska opieka długoterminowa. Jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi. Opieka ta odbywa się w domu pacjenta. Pacjenci nią objęci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Ta forma pomocy dotyczy pacjentów wymagających ze względu na problemy zdrowotne, systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

- Taka opieka udzielana w warunkach domowych jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast celem takiej pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pacjentowi oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji. Opieka ta polega także na przygotowaniu do radzenia sobie z niepełnosprawnością - mówi opiekunka medyczna Barbara Łapińska

A kto się kwalifikuje do takiej opieki? Zakwalifikowane mogą być osoby chore przewlekle, osoby niezdolne do samoopieki. Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na odpowiednim druku), a także kwalifikacja pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej do objęcia taką opieką długoterminową.